Disclaimer

Gebruik van de website www.robotech.nl (hierna ook 'website') is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. 

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 

ROBOTECH bv betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. ROBOTECH bv staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. 

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan prijsopgaven op deze website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. 

ROBOTECH bv, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ROBOTECH bv. 

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (een link), wijst ROBOTECH bv u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. ROBOTECH bv aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.