Terms and Conditions

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ROBOTECH b.v.


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Robotech b.v. en een koper waarop Robotech b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte
a. Alle offertes worden met eventueel bijbehorende tekeningen kosteloos ingediend. Tekeningen blijven het eigendom van de verkoper en kunnen te allen tijde door deze worden teruggevorderd en mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd, gebruikt of aan derden ter hand gesteld of getoond worden. Kleine afwijkingen van aan offertes toegevoegde afbeeldingen en tekeningen worden door de verkoper bij eventuele uitvoering van bestellingen voorbehouden. Gewichten worden bij benadering opgegeven.
b. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gedurende de in de offerte genoemde periode van kracht.

3. Bestellingen:
a. Een verstrekte order is voor de verkoper slechts bindend, na schriftelijke bevestiging van zowel de zijde van de koper als verkoper. Een door de koper schriftelijk bevestigde order kan niet herroepen worden.
b. Bij speciale opdrachten aanvaardt de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van inbreuk op octrooi-, merken of gebruiksrechten, handelsmodellen of enige andere rechten van derden. De koper vrijwaart de verkoper tegen eventuele aanspraken van derden. De verkoper is bevoegd, de uitvoering van een order terstond te staken, zodra een derde aanspraken op bedoelde exclusieve rechten zal doen gelden. De koper is alsdan gehouden om aan de verkoper alle door deze reeds gemaakte kosten te vergoeden.

4. Prijs
a. de in de orderbevestiging genoemde verkoopprijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren van de verkoper. Indien een van de kostenfactoren wijzigt, behoudt de verkoper het recht deze door te berekenen aan de koper. E.e.a. kan slechts van kracht zijn na de bevestiging van de order doch vóór overdracht van de goederen.
b. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is zij in het bijzonder van kracht bij loonsverhogingen en verhoging van de materiaalprijzen, wijziging in in- en uitvoerrechten, valutaschommelingen en monetaire maatregelen.

5. Levertijd
a. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging door de verkoper, resp.:
· nadat alle op de verkoop betreffende gegevens aan de verkoper zijn verstrekt, alsmede alle technische details die benodigd zijn voor de uitvoering van de bestelde goederen;
· reeds overeengekomen betalingen zijn geschied.
b. De opgegeven levertijd is zo exact mogelijk, echter deze kan niet als bindend worden beschouwd. Contractsontbinding wegens overschrijding van de levertijd is uitgesloten.

6. Leveringen
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie een van de "Incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
b. Tijdens het vervoer zijn de goederen niet verzekerd, tenzij de koper in de orderbevestiging heeft aangegeven, de goederen tijdens het vervoer te willen verzekeren op haar kosten.
c. De keuze van het transportmiddel is aan de verkoper, tenzij geen bijzondere voorschriften gesteld worden door de koper.
d. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
e. Het door de goederen gelopen risico is vanaf het tijdstip van levering voor rekening van de koper.

7. Deellevering:
Het is Robotech b.v. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Robotech b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Technische eisen etc.:
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Robotech b.v. er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

9. Montage
a. In de koopprijzen zijn de kosten van montage niet begrepen, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
b. Heeft de verkoper zich in de orderbevestiging tot montage en/of inbedrijfname van de goederen verplicht, dan is hij slechts aansprakelijk voor de goede werking der geleverde machines, apparaten e.d. indien:
1. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzingen, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies e.d. zijn voor rekening van de koper.
2. Voor rekening van de koper zijn de benodigde hulpwerktuigen, elektriciteit, water, lucht en kleine gereedschappen en hulpmaterialen. De kosten die voortvloeien uit het niet constant door kunnen gaan van de montage zijn voor de koper.

10. Beëindiging van de overeenkomst:
1. De vorderingen van Robotech b.v. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
· indien na het sluiten van de overeenkomst aan Robotech b.v. omstandigheden ter kennis komendie Robotech b.v. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
· indien Robotech b.v. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Robotech b.v. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Robotech b.v. schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en- of materiaal waarvan Robotech b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Robotech b.v. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11. Garantie
. Met inachtneming van het hierna sub c gestelde, garandeert de verkoper een goede constructie en uitvoering van het door hem geleverde materiaal gedurende een termijn van zes achtereenvolgende maanden (bij dag- en nachtbedrijf drie maanden), ingaande op de datum der factuur, met dien verstande en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, dat de verkoper zich verplicht met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, alle delen, die gedurende deze termijn onbruikbaar worden uitsluitend tengevolge van ondoelmatige constructie, gebrekkige uitvoering of slecht materiaal, zo spoedig mogelijk gratis te vervangen of te herstellen, dan wel de kosten daarvan te vergoeden; één en ander ter keuze van de verkoper. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de prijs van een dergelijk onderdeel franco ter plaatse door de verkoper geleverd. Het optreden van een gebrek als bedoeld, zal door de koper onverwijld aan de verkoper worden medegedeeld. Het vervangen materiaal kan door de verkoper als eigendom worden teruggenomen.
a. Voor gebreken, ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening, overbelasting, onvoldoende smering, fouten in de fundatie, het niet-opvolgend van door de verkoper gegeven instructies, overmacht of andere oorzaken buiten de schuld van de verkoper, is de verkoper niet aansprakelijk.
b. Ten aanzien van door de verkoper geleverde goederen of producten van derden, gaan de garantieverplichtingen van de verkoper niet verder dan die, welke de fabrikanten van die goederen of producten tegenover de verkoper hebben aanvaard; alsdan gelden de garantieverplichtingen van de verkoper slechts in zoverre, als die fabrikanten de hunne nakomen tegenover de verkoper.
c. Werkzaamheden zonder vergunning van de verkoper door de koper aan de geleverde goederen uitgevoerd, ontheffen de verkoper van zijn garantieverplichtingen.
d. De koper kan geen recht op garantie doen gelden, zolang hij niet voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen, voorzover die bestonden ten tijde van het ontstaan van het gebrek. De koper mag geen betaling weigeren op grond van het feit, dat de verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet, of nog niet ten volle is nagekomen.

12. Eigendomsvoorbehoud.
. De door Robotech b.v. geleverde zaken blijven het eigendom van Robotech b.v. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Robotech b.v. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
· de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
· de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Robotech b.v. verrichte of te verrichten diensten.
· eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
a. Door Robotech b.v. afgeleverde zaken, die krachtens lid a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
b. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Robotech b.v. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door het verschuldigde per dag.
c. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Robotech b.v. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
d. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Robotech b.v.:
· de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
· alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Robotech b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
· de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Robotech b.v. geleverde zaken te verpanden aan Robotech b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
· de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Robotech b.v.;
· op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Robotech b.v. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

13. Betalingsvoorwaarden
. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op de bankrekening van verkoper of à contant.
a. De betaling dient contant zonder korting bij overdrachten van de goederen te geschieden, tenzij anders overeengekomen. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor, om onder rembours te leveren.
b. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen treedt de dan geldende wettelijke rente in werking.
c. Inhouding van betaling of compensatie uit welke hoofde ook, is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd.
d. Indien de koper, nadat hij door de verkoper behoorlijk in gebreke is gesteld, nalatig blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen honorarium voor rechtskundige raadslieden, te zijnen laste.
e. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd, de nakoming van zijn verplichtingen uit te stellen.
f. Alle overgedragen goederen blijven het onvervreemdbare eigendom van de verkoper en mogen derhalve door de koper niet worden verkocht, beleend, verpand of in enigerlei vorm tot zekerheid aan derden worden gesteld, zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan.
g. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Aansprakelijkheid
. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.
a. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interesten, welke het gevolg zijn van niet, niet volledig, dan wel niet tijdig nakomen door de verkoper van zijn leveringsverplichtingen, indien zulks een geval is van omstandigheden buiten de wil van de verkoper, ook al zouden die omstandigheden te voorzien zijn geweest. Indien die omstandigheden van dien aard zijn, dat uitvoering of verdere uitvoering van de order binnen redelijke tijd niet mogelijk is, is de verkoper gerechtigd, de order te annuleren, zonder deswege tot schadevergoeding aan de koper gehouden te zijn.
Als zulke omstandigheden worden aangemerkt: staking, uitsluiting, brand- of waterschade, natuurrampen en andere van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, het onklaar geraken van productiemiddelen, gebrek aan arbeidskrachten, stagnatie in de aanvoer van materialen enz.
b. Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, welke het gevolg zijn van daden of nalatigheden van personen in dienst van de verkoper, bij werkzaamheden buiten de werkplaatsen van de verkoper. De koper is gehouden, de verkoper en in zijn dienst staande personen tegen alle vorderingen van derden te vrijwaren en schadeloos te stellen.

15. Reclames
Reclames dienen binnen veertien dagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan de verkoper meegedeeld worden. Na deze termijn kunnen zij niet meer geaccepteerd worden.

16. Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Robotech b.v. en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

17. Wijziging van de voorwaarden:
Robotech b.v. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Robotech b.v. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

18. Slotbepaling
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht, voor zover die afwijkingen uitdrukkelijk in de orderbevestiging zijn vermeld.
Gedeponeerd bij de K.v.K. te Breda, d.d. 27 juni 1996 onder nr. 1974